PTGui 12.13

PTGui 12.13

New House Internet Services B.V. – 21,4MB – Shareware
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PTGui is the most powerful photo stitching software currently available. PTGui makes it easy to stitch images into high quality panoramas, by providing a visual interface to Panorama Tools. Panorama Tools is probably the most powerful stitching software available but it can be difficult to use since it requires the user to write command 'scripts'.

Tổng quan

PTGui là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi New House Internet Services B.V..

Phiên bản mới nhất của PTGui là 12.13, phát hành vào ngày 11/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

PTGui đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 21,4MB.

Người sử dụng của PTGui đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PTGui!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
New House Internet Services B.V.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản